วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

20 ก.ย. คือวันอะไร..

วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น "วันเยาวชนแห่งชาติ" ค่ะ แล้ววันนี้มีความเป็นมาอย่างไร สำคัญอย่างไรนั้น ??


วันเยาวชนแห่งชาตินี้เกิดขึ้นจากการที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากลค่ะ เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

และที่สำคัญ วันที่ 20 กันยายน ยังเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง เนื่องมาจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์

จึงถือเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
วันเด็กยังมีคำขวัญประจำทุกปี วันเยาวชนแห่งชาติก็มีคำขวัญเช่นกันค่ะ โดยองค์การสหประชาชาติเค้าใช้คำขวัญว่า “Participation, Development and Peace” ซึ่งถอดความเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งมีความหมายที่ดี และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

ส่วนกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติ หน่วยงานต่างๆ ก็จะจัดขึ้นเป็นประจำค่ะ ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 นี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ในลักษณะของ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน การจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2552 ภายใต้หัวข้อ “มหกรรมเยาวชนสร้างอาชีพและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2552 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจ ลองไปเที่ยวงานนี้กันดูนะคะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น